sobota 27. června 2020

13. neděle v mezidobí

Pro 13. neděli v mezidobí jsem si pro vás připravila rozmanité činnosti. S nejmladšími dětmi prožijeme modlitbu plnou díků a chval, starší děti budou ztvárňovat podobenství a Ti nejstarší dostanou prostor k přemýšlení a diskusi nad texty Matoušova evangelia.
Aktivita pro děti 4 - 8 let
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Žalm 89
Potřebujeme: modlitební svíce, malá papírová srdíčka
Popis aktivity: "Už jste někdy měli z něčeho velkou radost? Z čeho? Co uděláte, když vás někdo potěší, když vám někdo pomůže?" Dovedeme děti k pojmenování toho, že když cítíme vděčnost, tak druhému děkujeme, chválíme ho, máme radost.
"Tak jako děkujeme lidem, tak stejně bychom měli děkovat také Bohu, protože jemu vděčíme za všechno, co máme, za všechno co můžeme dělat, co prožíváme. A my si dnes uděláme takový čas, kdy budeme Bohu jenom děkovat, taky se tomu říká, že mu budeme vzdávat chválu. Můžeme u toho zpívat, ale taky tancovat a hrát na nástroje. Můžeme dělat cokoliv, čím vyjádříme svou radost z toho, jak se o nás Bůh stará. Kdokoliv může vymyslet něco, za co chce Bohu poděkovat, říct to nahlas a my se pak k němu přidáme a budeme děkovat taky."
Zvolíme si způsob, jakým budeme projevovat svou radost tak, aby vyhovoval tomu, jak jsme zvyklí s dětmi víru prožívat. Můžeme za každým díkem vložit část nějaké chválové písně, děti u toho mohou hrát na nástroje, můžeme u toho tančit nebo prostě jen společně zavolat "Děkujeme", ale můžeme také jen zazpívat odpověď žalmu "Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech" tak, jak to známe z kostela. Je to zcela na nás.
Za každou chválu, kterou vymyslíme, položíme kolem modlitební svíce malé papírové srdíčko.
"Podívejte, kolik jsme vymysleli věcí, za které můžeme Bohu děkovat. A určitě bychom jich mohli vymyslet ještě mnohem, mnohem více. Je dobré Boha chválit, protože to přináší radost nejen nám, ale i ostatním. Poslechněte si, co se o tom píše v žalmu z této neděle."  Žalm 89, 16-17
"Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. Ve tvém jménu jásají ustavičně."
"Bože, přijmi všechny naše chvály a díky, radujeme se, že jsme Tvými dětmi. Amen.
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

Aktivita pro děti 9 - 12 let
Teď musíme žít novým životem.
Řím 6, 3-4.8-11
Potřebujeme: modlitební svíce, pro každého vytištěný text ke stažení zde, pro každého malý květináček s hlínou, semínka, např. slunečnice, konvička s vodou
Popis aktivity: "Někdy nám k pochopení Božího Slova mohou pomoci různá přirovnání. Vždyť i sám Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Na jednom takovém podobenství si ukážeme význam slov, která napsal v listu Římanům apoštol Pavel. Budeme k tomu potřebovat pro každého malý květináček s hlínou, semínko a konvičku s vodou. Pojďme si pomalu společně číst první verše tohoto čtení a potom budeme přemýšlet, co mohou mít společného s věcmi, které tady máme připravené."
Čteme společně, pomalu, nahlas. Řím 6, 3-4
"My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem."
Necháme děti přemýšlet nad tím, jak by se tento text dal znázornit pomocí věcí, které máme připravené. Děti mají vytištěný text stále před sebou a mohou společně diskutovat.  Semínka = každý z nás; křest = vložení semínka do hlíny; vložení semínka do hlíny = jeho smrt; voda, Slunce, živiny = vzkříšení k novému životu Otcovou slávou; nová rostlina, která vyroste = nový život.
"Budu teď pomalu číst slova apoštola Pavla a vy si můžete u nich každý své semínko zasadit a trošičku zalít."
Zapálíme modlitební svíci a pomalu čteme text znovu a přidáme také pokračování. Řím 6, 3-4.8-11
"My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem."
Modlitba
"Pane, prosíme, ať nám květina, která vyroste, připomíná, že jsme křtem propojeni s tvou smrtí a s tvým vzkříšením. Ať nám připomíná, že křtem jsme povoláni k novému životu, životu napojeném na Tebe. Kéž čerpáme z Hospodinovy slávy, kéž přinášíme plody, kéž žijeme novým, radostným životem. Amen."

Aktivita pro děti 12 - 15 let
Kdo miluje..., Kdo nebere..., Kdo nalezne...
Mt 10, 37 - 42
Potřebujeme: modlitební svíce, rozstříhané kartičky se slovy - ke stažení zde
Popis aktivity: "Když Ježíš vysílal své učedníky do světa, dal jim několik rad a poučení o tom, co mají dělat, jak mají žít, jak se mají chovat. Tuto neděli máme možnost se nad čtyřmi z nich zamyslet, a proto to uděláme společně také u nás doma.
Jsou to čtyři krátká poselství a vaší úkolem bude nejprve Ježíšovo poselství z kartiček správně složit a po té bude mít každý z nás možnost se vyjádřit k tomu, jak mu rozumí nebo co pro něj v životě znamená."
Děti mají za úkol složit správně z rozstříhaných kartiček text evangelia. Kontrolu provedeme tím, že jim text přečteme z Bible. Po přečtení si můžeme o každém úryvku povídat. Snažíme se dát hodně prostor dětem. Hledáme osobní sdělení pro každého z nás. Takto pracujeme s každým úryvkem zvlášť. Poskládané texty můžeme nechat na stole tak, abychom měli na konci před sebou všechny čtyři úryvky.
Úryvek č.1
"Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden."
Úryvek č.2
"Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden."
Úryvek č.3
"Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho."
Úryvek č.4
"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mne poslal."
Modlitba
Zapálíme modlitební svíci.
"Pane, díky za Tvé slovo, díky, že nad ním můžeme společně přemýšlet. Duchu svatý veď nás, abychom správně rozuměli tomu, co Bůh skrze své slovo říká každému z nás. Amen."
Na závěr můžeme všechny úryvky znovu pomalu přečíst.

12. neděle v mezidobí

Příprava na tuto neděli bude hodně dobrodružná a napínavá. Svedeme opravdový boj a naučíme se volat Hospodina o pomoc nebo prozkoumáme bahenní hlubiny a pozveme do nich Ježíše a Jeho světlo. Nejstarším dětem nabídneme nový způsob, jak rozjímat texty Bible.
Aktivita pro děti 4 - 7 let
Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník
Jer 20, 10-13
Potřebujeme: světlý a tmavý plášť (deka, přehoz) na dobro a zlo, modlitební svíce
Popis aktivity: "Tuto neděli se bude při mši svaté číst o tom, že Hospodin je s námi jako silný bojovník. Před čím potřebujeme, aby nás chránil?" Před zlem, před ďáblem, před pokušením.
"Zahrajeme si teď jednu hru, ve které si to vyzkoušíme. Jeden z nás dospělých si přes sebe přehodí tmavý plášť a bude představovat "zlo" a ten druhý z nás bude mít světlý plášť a bude představovat "Hospodina - dobro". "Zlo" se vás snaží zmocnit tím, že se vás dotkne. Můžete před ním utíkat, ale nejlépe vás ochrání "Hospodin". Když budete v nebezpečí, stačí zavolat "Hospodine, pomoz!" nebo "Bože, pomoz!" a v tu chvíli na vás "zlo" nemůže a "Hospodin" ho odežene daleko od vás. Pokud se nestihnete zachránit voláním a "zlo" vás dříve plácne, pak musíte stát na místě a opět volat stejným způsobem. "Hospodinův" dotek vás znovu oživí a vrátí do hry." Hrajeme, dokud to děti baví. V roli "Dobra a zla" se mohou vystřídat starší děti. Naším cílem je, aby vyhrálo "dobro", proto hru zastavíme ideálně ve chvíli, kdy budou všichni lidé živí. :-)
Modlitba: Zapálíme modlitební svíci. "Hospodine, děkujeme, že jsi s námi jako silný bojovník a že nás dokážeš ochránit. Prosíme Tě za naše děti, aby ses stal jejich ochráncem a silným bojovníkem v boji se zlem a aby k Tobě vždycky volaly o pomoc, když to budou potřebovat. Amen."
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

Aktivita pro děti 8 - 12 let
Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím.
Žalm 69
Potřebujeme: Bible pro každého nebo vytištěný text žalmu, tmavá látka nebo deka, prázdné papíry A6, fixy, dostatek čajových svíček, modlitební svíce, text pro čtení při zapalování svíček ke stažení zde
Popis aktivity: "Dnešní povídání a přemýšlení nad biblickým textem začneme slovy nedělního žalmu, která jsou dost dramatická." Čteme Žalm 69, 2-4, děti sledují v Bibli nebo ve vytištěném textu.
"Zachraň mě, můj Bože,
vody mi pronikly k duši!
V bahně hlubiny se topím,
není na čem stanout,
do hlubokých vod se nořím,
dravý proud mě vleče.
Volám do umdlení, hrdlo zanícené,
Boha, vyhlížím, až zrak mi vypovídá."
"Jaký obraz ve vás tato slova vzbuzují? Co to podle vás může znamenat?" Společně přemýšlíme, dovedeme děti k tomu, že budeme pracovat s tímto obrazem, jako s obrazem hříchu, hříšnosti.
Na zem rozprostřeme tmavou látku, deku. "Pojďme si teď tady vytvořit tuto pomyslnou hlubinu bahna a napišme na karty to, s čím nejčastěji bojujeme. Pojmenujme zlo, hříchy, které nás často stahují do hlubiny. Nejde o to psát je konkrétně, stačí obecná pojmenování." Pýcha, sobectví, lakomství, pomlouvání, lhaní, závislost...
"Teď máme před sebou pojmenované to bahno hříchu a podíváme se, jak pokračuje náš žalm."
Přečteme Žalm 69, 6; 14-15.
"Ty znáš, Bože, moji pošetilost,
čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.
Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě,
je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný,
odpověz mi, věrný dárce spásy,
vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím!"
Zapálíme modlitební svíci.
"Bůh zná každý náš hřích a chce k nám sestoupit a vyvést nás z tohoto bahna. Musíme ho tam ale zavolat. Proto se nyní budeme střídat ve čtení této pasáže, doplníme postupně každý z těchto hříchů, kterého se jako lidé dopouštíme a na znamení toho, že chceme i sem pozvat Boha, zapálíme ke každé kartičce čajovou svíčku."
Vytištěný text položíme před děti, aby mohly číst. Pokud je kartiček hodně, můžeme najednou doplnit dva hříchy.
"Ty znáš, Bože, naši PÝCHU, (SOBECTVÍ, ZÁVISLOST),
čím jsme se kdy provinili, ti není skryto.
Ale naše modlitba spěje, Hospodine, k tobě,
je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný,
odpověz nám, věrný dárce spásy,
vysvoboď nás z bahna, ať se neutopíme!"
Jakmile zapálíme ke každé kartičce svíčku, rozjímání zakončíme. 
"Do každé naší slabosti, do každého našeho hříchu jsme pozvali Boha. Chce tam přijít se svým světlem, chce nás zachránit a uzdravit a bude tam přicházet znovu a znovu, protože je to Bůh milosrdný."
Zakončíme slovy žalmu 69, 17b-19; 30-31
"...vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé,
pro své velké slitování shlédni na mne,
neskrývej tvář před svým služebníkem,
když se soužím, pospěš, odpověz mi,
buď mi blízko, zastaň se mne.
vykup mě kvůli mým nepřátelům!
Jsem ponížen, bolestí se soužím,
avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.
Písní budu chválit jméno Boží,
velebit je budu díkůvzdáním. Amen."

Aktivita pro děti 12 - 15 let
Máš větší cenu než všichni vrabci.
Mt 10, 26-33
Potřebujeme: modlitební svíce, Bible nebo vytištěný text pro každého
Popis aktivity: Zapálíme modlitební svíci. "Dnes  si vyzkoušíme další způsob, jak je možné číst a rozjímat text Bible. Použijeme k tomu text nedělního evangelia. Nejprve vám jej přečtu já a vy můžete Ježíšova slova sledovat ve své Bibli. Než začneme číst, prosme Ducha Svatého, aby nám pomohl dobře porozumět Božímu Slovu."
Přečteme Mt 10, 26 - 33.
"Jestliže chceme vnímat slova v Bibli jako zprávu, která je od Boha určena pro každého z nás, pak není špatné si některé texty takto osobně přeformulovat. Možná si tím tuto adresnost každému z nás více uvědomíme.
Můžeme si teď každý sám číst slova, která Ježíš pronesl ke svým apoštolům a ta která nás zaujmou, přečteme nahlas a to tak, aby bylo zřejmé, že přesně tuto větu říká Ježíš právě mně. Kromě přeformulování můžeme použít také oslovení vlastním jménem. Například větu 'Máte větší cenu než vrabci.' vyslovím nahlas: 'Báro, máš větší cenu než vrabci.' nebo jinou větu změním na: 'Báro, když se ke mně přiznáš před lidmi, i já se k tobě přiznám před svým Otcem v nebi.'"
Dáme dětem dostatek času a poté aktivitu ukončíme krátkou modlitbou vlastními slovy. Můžeme dát prostor ke společnému sdílení jednak o textu, ale také o způsobu rozjímání.

11. neděle v mezidobí

Je Ježíš naším superhrdinou? Chceme se stát svatým Božím lidem? Patříme každou částí našeho těla Bohu? Podívejte se na liturgická čtení této neděle trochu jinak. Vyberte si téma, které vás láká, a pusťte se do něj spolu se svými dětmi. 
Aktivita pro děti 4 – 8 let
On nás stvořil a my mu patříme.
Žalm 100
Potřebujeme: modlitební svíce, kamínek
Popis aktivity: „Dnes si dáme na začátek malou rozcvičku. Začneme hezky jednoduše. Představte si, že jsme se spolu potkali třeba po dlouhé době a chceme se pozdravit. Nejprve se s každým z naší rodiny pozdravíme podáním ruky, jako se to běžně dělá.“ Rychle stiskneme každému ruku a usmějeme se na něj. Dále postupně zařazujeme netradiční pozdravy nohou, kolenem, nosem, vlasy, ušima...
Pozdravili jsme se různými částmi těla. Na které části jsme ještě zapomněli?“ Děti jmenují. 
„Dokázali byste říct, která část těla je nejdůležitější?
Každá část těla je důležitá, každá má svůj úkol. Každou částí našeho těla můžeme plnit Boží úkol tady na světě.“
„Zahrajeme si teď hru, ve které budeme co nejrychleji vymýšlet, k čemu všemu Bůh stvořil jednotlivé části našeho těla. Sedneme si do kruhu. Já řeknu třeba ruce a začneme si posílat po kruhu kamínek, kdo jej bude držet, musí říct, co dobrého můžeme rukama dělat. Zkusíme u každé části těla oběhnout kamínkem alespoň třikrát dokola.“ (nohy, oči – co hezkého můžu vidět, uši – co hezkého můžu slyšet).
Modlitba
Zapálíme svíci. „Dobrý Bože, díky, že jsi nás stvořil. Díky, že jsi stvořil každou část našeho těla. Ruce, nohy, hlavu, oči, uši. Ty jsi naším Stvořitelem, Tobě chceme patřit a vším, co děláme, chceme pomáhat celému Tvému dílu.“
Každý může poděkovat za nějakou část těla.
„Děkujeme za oči.“ Odpovídáme: „Ty jsi je stvořil, Tobě patří.“
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

Aktivita pro děti 9 – 12 let
Budete mi svatým lidem.
Ex 19, 2-6
Potřebujeme: Bible, modlitební svíce, tužka, listina srolovaná do ruličky a svázaná stužkou – ke stažení zde
Popis aktivity: „Tuto neděli uslyšíme, jak Hospodin připomíná Izraelitům, co pro ně udělal a jak je zachránil a vyzývá je k dodržování jeho smlouvy. Pojďme si jeho řeč poslechnout.“
Vezmeme Bibli a přečteme Ex 19, 2-6.
„Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal s hory: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě.
Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem."
„Bůh říká Izraelitům a říká to také každému z nás. Vidíte, jak se o vás starám a chráním vás. Můžete mi důvěřovat. Dodržujte mou smlouvu a já se o vás postarám. Budete mým svatým lidem.“
„O jaké smlouvě to Hospodin mluví? Víte to někdo?“ Možná někdo přijde na to, že je to desatero, které Bůh dal Mojžíšovi. Pokud ne, nevadí.
„Tuto smlouvu, kterou dal Bůh Izraelitům, dal i nám. Je pro vás připravena někde v našem domě. Bůh ji dal Izraelitům na hoře Sínaj a proto také u nás je schována někde nahoře.“
Děti hledají listinu schovanou v horním patře nebo třeba někde u stropu, venku na stromě.
„Pojďme se společně podívat, co je v této smlouvě napsáno.“
V listině je text desatera, ale chybí mu některá slova. Děti je doplňují.
„Teď máme před sebou celý text smlouvy. Aby bylo zajištěno dodržování smlouvy, je zvykem, že ji lidé podepisují. Svým podpisem potvrzují, že ji chtějí dodržovat. Společně teď slavnostně smlouvu přečteme a každý, kdo se chce snažit ji dodržovat, se může pod ni podepsat.“
Zapálíme svíci a společně přečteme text desatera. Každý se pak může pod něj podepsat.
Modlitba
„Bože, svým podpisem jsme stvrdili, že se chceme snažit tvou smlouvu dodržovat. Víme, že jsme slabí a že to ne vždy dokážeme, ale chceme pro to udělat vše, co je v našich silách. Prosíme, pomoz nám. Chceme být Tvým svatým lidem. Amen.“
Zakončíme modlitbou Otče náš.
Podle potřeby si můžeme s dětmi o desateru povídat. Přemýšlíme, proč nám ho Bůh dal. Nabízí se také možnost otevřít téma naší slabosti a nedokonalosti, hříšnosti, opakovaného porušování této smlouvy a Božího milosrdenství. 

Aktivita pro děti 13 – 15 let
Tím spíše budeme zachráněni.
Řím 5, 6-11
Potřebujeme: modlitební svíce, Bible pro každého nebo vytištěný text čtení, dva větší archy papíru, psací potřeby
Popis aktivity: „Možná máte rádi filmy o různých superhrdinech. Pojďme si teď zkusit společně pojmenovat, co je pro takové superhrdiny typické, co mají společného, co na nich obdivujeme. Vše, co nás napadá, si napíšeme tady na papírový arch.“ Mají nějaké nadpřirozené schopnosti, kterými vynikají nad ostatními, někteří jsou nesmrtelní, jejich úkolem je pomáhat lidem...
„Myslíte, že bychom mohli uvažovat o Ježíši jako o superhrdinovi? Co na něm obdivujete? Je něco, v čem se liší od filmových superhrdinů? Jaké jsou jeho schopnosti? Jak pomohl lidem? Komu přišel pomoci? V čem je jeho síla? Můžeme si v tom, co jsme napsali, zakroužkovat tvrzení, která platí také pro Ježíše a na druhý arch budeme psát to, co má navíc nebo čím se od běžných superhrdinů liší.“ Je to námět k přemýšlení, diskusi, sami uvidíte, kam vás zavede. Jde o to, vzbudit diskusi, žádný názor není špatný.
„K přemýšlení o Ježíši jako o superhrdinovi nás může inspirovat nedělní čtení z listu apoštola Pavla Římanům. Vezměte si každý Bibli a naslouchejte textu, který budu číst.“ Řím 5, 6-11.
„Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná za dobrého se ještě někdo umřít odhodlá. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.“
„Nyní si můžete text číst každý v duchu znovu. Kdykoliv narazíte na slovo nebo větu, která vás osloví a která popisuje to, co pro nás Ježíš vykonal, vyslovte ji nahlas. Nevadí, když se budeme opakovat, když některé části zazní vícekrát.“
Modlitba
Zapálíme svíci. „Pane, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás vykonal. Děkujeme Ti, že jsi skutečným a pravým hrdinou a zachráncem lidstva a že jsi přišel na svět, abys zachránil každého z nás…“
Modlitbou můžeme reagovat na to, co jsme v diskusi objevili a pojmenovali, proč Ježíše obdivujeme, za co mu chceme vzdávat chválu. Můžeme v těchto chválách dát prostor také dětem. Povídání zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

čtvrtek 4. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice

Jaká je moje víra? V co vlastně věřím? To jsou otázky, které nabízí Slavnost Nejsvětější Trojice. Z úst apoštola Pavla zaznívá také výzva, kterou můžeme plnit s těmi nejstaršími a pro nejmladší tady máme novinku "Chválící hádanky". Prožijte si krásnou neděli, buďte s Bohem a buďte spolu.
Aktivita pro děti 4 – 8 let
Jsi chvályhodný.
Dan 3
Potřebujeme: svíce
Popis aktivity: „Tuto neděli budeme při mši svaté zpívat, že Bůh je CHVÁLYHODNÝ. Co myslíte, že to znamená? Co to znamená, že je někdo chvályhodný?
To by mě zajímalo, za co můžeme Boha pochválit? Napadá vás něco?“
Chvíli necháme děti jmenovat různé věci.
„Víte co? Budeme ho teď chválit společně. Budeme ho chválit za věci, které stvořil. Budou to takové „chválící hádanky“. Někdo nám pantomimou předvede něco, co Bůh stvořil, a jakmile to někdo uhodne a pojmenuje, všichni zazpíváme kousek textu nedělního žalmu. „Jsi chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.“ Melodii si můžeme vymyslet, ale můžeme vložit také jakoukoliv jinou chválovou píseň. 
Př.: Uhodneme „strom“. Děkujeme Ti, Bože, že jsi stvořil stromy. Dávají nám stín, můžeme z nich vyrábět nábytek a hračky, stavět z nich domy. 
Potom všichni zpíváme. Jsi chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Na závěr se pomodlíme Otče náš.

Aktivita pro děti 9 – 12 let
Žádný, kdo v něho věří, nezahyne.
Jan 3, 16 – 18
Potřebujeme: svíce, Bible, balicí papír nebo velký papír, fixy, tužka pro každého.
Popis aktivity: „V nedělním evangeliu uslyšíme část příběhu o setkání Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, s Ježíšem. Nikodém k němu přistoupil a vyznal mu, že věří, že je Ježíš poslaný od Boha. Řekl mu, že velké divy a znamení, které dělá, jsou důkazem toho, že je Bůh s ním. Nikodém vyznal Ježíši svou víru.
A já mám pro vás na začátek jednu jednoduchou a přece tak složitou otázku. Věříte v Boha?“ (Necháme děti odpovídat, pokud je potřeba mohou se o své víře klidně více rozpovídat. Co je pro ně těžké apod., ale není to nutné.)
„Teď toto slovní spojení „VÍRA V BOHA“ napíšu na velký papír a budeme společně přemýšlet, čemu všemu vlastně věříme. Co všechno je obsahem naší víry v Boha?“
Na balicí papír vypisujeme např. Ježíš je syn Boží, věřím ve svaté, Ježíš zemřel na kříži, věřím v Pannu Marii, věřím, že Ježíš je přítomen v Eucharistii…Pokud děti některé základní pravdy naší víry opomenou nebo je nenapadnou, doplníme je my.
„Teď jsme tady na papír vyznali svou víru. Vyznali jsme, čemu všemu věříme.“ Přečteme jednotlivé věci. „Možná jsou mezi těmi různými věcmi takové, kterým zatím úplně nedokážeme věřit. Máme pochybnosti, nerozumíme jim. To je v pořádku, naše víra se vyvíjí, roste a mění se, někdy i prochází zkouškami. Každý z vás si může vzít tužku a udělat srdíčko u těch věcí, kterým věříte, které byste s Nikodémem dokázali vyznat. Otazník udělejte u těch věcí, kterým zatím nerozumíte nebo je pro vás těžké v ně věřit.“
Dáme dětem prostor, aby se nad jednotlivými pravdami víry zamyslely.
Modlitba
Zapálíme svíci.
„Bože, stojíme před Tebou a spolu s Nikodémem Ti chceme vyznat, že v Tebe věříme. Každý svým vlastním způsobem, podle svých zkušeností a možností. Chceme Ti také vyznat, že některé věci jsou pro nás možná těžké k pochopení, přijetí, nerozumíme jim, těžko jim věříme, přestože chceme. Pane, pomoz nám, pomoz naší víře.
Tak jako Ježíš povzbudil Nikodéma, kéž povzbuzuje k víře také nás.“
Čteme úryvek z Bible. Jan 3, 16-17
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“
Na závěr se pomodlíme Vyznání víry.
Můžeme dětem nabídnout prostor k povídání o věcech, kterým ve víře nerozumí. Věci, se kterými si nevíme rady, můžeme probrat s naším knězem. Nemusíme odpovědět na všechny otázky, ale můžeme tímto nabídnout prostor se o těchto věcech bavit. Celé vyznání víry je hezky rozebráno v Katechismu pro děti – Youcat pro děti.

Aktivita pro děti 13 – 15 let
Bůh bude s vámi.
2Kor 13, 11 – 13
Potřebujeme: svíce, Bible, 5x čajová svíčka, tužka pro každého, kartičky s výzvami ke stažení zde.
Popis aktivity: „Máte rádi výzvy? Přijali jste někdy nějakou výzvu? K čemu je dobré si je dávat a učit se je přijímat?“
Chvíli si na toto téma povídáme. Pokud nemají děti svou zkušenost, povídáme o svých výzvách. Zmíníme výzvy, které jsme si sami zvolili, ale také ty, které přišly a my jsme je více méně museli přijmout. 
„Jednu výzvu nám předkládá apoštol Pavel v listu Korinťanům, ze kterého se bude číst tuto neděli. Jeho výzva má 5 bodů a jsou pro vás připraveny v našem domě. Je tady pět stanovišť se svíčkami a na každém je jedna výzva – kartička s popsaným úkolem nebo spíše zamyšlením. Můžete si stanoviště projít a kartičky postupně vyplnit. Vyplněné si nechávejte u sebe. Až budete hotovi, sejdeme se zase tady.“
Rozdáme úvodní stránku výzvy. Můžeme pustit pomalou křesťanskou hudbu a necháme dětem dostatek prostoru k vyplnění kartiček. Každému dáme do ruky tužku.
Modlitba
Zapálíme svíci a čteme z Bible. 2Kor 13, 11 – 13
„Pane, každý máme před sebou výzvu, každý se možné chceme v něčem zlepšit, vyrůst, něco změnit. Prosíme Tě, posilni nás k tomuto úkolu.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, kéž je s námi se všemi. Amen“
Zakončíme modlitbou Otče náš.
Pokud vznikne potřeba, můžeme si o jednotlivých výzvách povídat. Můžeme si o nich povídat třeba také za týden a říct si, jestli se nám alespoň některá podařila splnit. Vše by mělo být s respektováním svobody sdílet se i nesdílet se.

Seslání Ducha Svatého

Slavnost Seslání Ducha Svatého je příležitostí sdílet se s nejstaršími dětmi o jeho působení v našich životech, s těmi mladšími si můžeme připomenout, že nás Bůh vyzývá k jednotě a nebo rozjímat s pastelkou v ruce nad nedělním žalmem.
Aktivita pro děti 4 – 8 let
Tvoříme dohromady jediné tělo.
1Kor 12, 3b-13
Potřebujeme: svíci
Popis aktivity: „Dnes mám pro vás několik hádanek. Budete hádat části lidského těla.
Jakou část těla používáme k tleskání?
Co potřebuji, když běžím na autobus?
Jakou část těla potřebuji, když chci říct, že mám někoho rád?
Co potřebuji, abych slyšel, co mi říká maminka nebo tatínek?“
Můžeme vymýšlet další hádanky, mohou vymýšlet i starší děti. Vždy je potřeba vymyslet něco, k čemu danou část těla potřebujeme.
„Máme mnoho částí těla a každá je důležitá pro něco jiného. Kdybychom neměli ruce, nemohli bychom tleskat nebo třeba malovat. Kdybychom neměli uši, neslyšeli bychom atd. Každá část je velmi důležitá a každá část tím, co dělá, slouží svému tělu. Pán Ježíš nám říká, že je to s námi lidmi podobné. Také je nás mnoho a každý z nás umí něco jiného, ale každý z nás je stejně důležitý. Všichni se spojujeme v Bohu a tím, co děláme, máme Bohu sloužit.
Proto se teď spojíme ke společné modlitbě.“
Chytneme se za ruce, zapálíme svíci a pomodlíme se modlitbu Otče náš.

Aktivita pro děti 9 – 12 let
Dobrořeč, má duše, Hospodinu.
Žalm 104
Potřebujeme: text žalmu na kartičkách – ke stažení zde, provázek, kolíčky, pastelky, svíce.
Popis aktivity: „V žalmu z této neděle máme možnost chválit Hospodina za všechno, co stvořil. Máme příležitost obdivovat, jak podivuhodně vymyslel celý náš Svět. Naším společným úkolem teď bude doplnit jednotlivé verše obrázky a tím je udělat pro naši mysl ještě zajímavější a přitažlivější.“
Pokud máte doma časopisy o přírodě vhodné k rozstříhání, pak mohou děti kresbu doplnit koláží.
„Na šňůře vidíte připnuté jednotlivé verše na kartičkách. Vašim úkolem bude si vybrat vždy jeden verš, namalovat k němu obrázek a připevnit ho zpátky na své místo. Každý můžeme namalovat obrázků několik, ale nemusíme dnes namalovat celý žalm. Necháme jej viset po zbytek týdne a můžeme třeba každý večer nebo během dne namalovat další ilustrace. Než začneme malovat, přečteme si úvodní verš a potom už se každý pustí do práce.“ 
Po přečtení pustíme nějakou klidnou křesťanskou hudbu a necháme děti pracovat, dokud je bude činnost bavit.
Modlitba
Zapálíme svíci, držíme ji v ruce a střídáme se ve čtení žalmu z pověšených kartiček. Modlitbu můžeme zakončit písní.

Aktivita pro děti 13 – 15 let
Všichni mluvili, jak jim Duch vnukal.
Sk 2, 1-11
Potřebujeme: svíce, Bible, čajové svíčky pro každého, litanie k Duchu Svatému, odkaz zde, plamínky z papíru (bílé nebo v barvách ohně), tužky.
Popis aktivity: Zapálíme svíci a vezmeme do ruky Bibli.
„Na úvod se dnes zaposlouchejte do nedělního čtení ze Skutků apoštolů.“
Přečteme vyprávění o seslání Ducha Svatého Sk 2, 1 – 11. 
„Myslíte si, že Duch Svatý působí také v našich životech? Jak se to projevuje?...“
Sdílíme se s dětmi o tom, jak Ducha Svatého ve své víře vnímají, jestli vůbec. Můžeme se sdílet o našich zkušenostech s působením Ducha Svatého, o naší svátosti biřmování…
„Teď pozveme Ducha Svatého do naší modlitby písní a po té se společně pomodlíme litanie k Duchu Svatému.“ 
Zazpíváme píseň k Duchu Svatému a po té se pomodlíme jakékoliv litanie k Duchu Svatému.
„Nyní bychom se za vás chtěli modlit my, rodiče, a prosit abyste přijali Ducha Svatého do svých životů, abyste se otevřeli jeho působení a aby se stal vašim pomocníkem a průvodcem tak, jak to Ježíš nám všem přislíbil.“
Rodiče zapálí čajovou svíci, dají ji do ruky dítěti, mohou na něj vložit ruce a pozvat Ducha Svatého do života jejich dítěte. Můžete se modlit konkrétně nebo může být modlitba velmi stručná a obecná. Záleží na vás a vašich dětech. Např.:
„Duchu Svatý, přijď do života naší Anežky. Amen.“
„Nyní si můžete každý vzít několik papírových plamínků a napsat do nich situace, do kterých chcete pozvat Ducha Svatého. Může se to týkat něčeho, co právě prožíváte, ale také rozhodnutí, která vás teprve v budoucnu čekají. Každou prosbu můžete začít slovy Duchu Svatý, přijď…“
Jakmile si každý napíše své prosby, postupně je čteme a klademe kolem svíce.
„ Duchu Svatý, přijď do mého rozhodování, jakou školu jít studovat.“
Odpovídáme: „Duchu Svatý, přijď.“
Plamínky můžeme mít nějakou dobu vystavené a při večerních modlitbách můžeme častěji zapojovat právě prosby k Duchu Svatému.
Modlitbu zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

sobota 23. května 2020

7. neděle velikonoční 24.5.

Tentokrát vás čeká možná trochu netradiční zpracování nedělních čtení. Můžete si vybrat bojovku s nejmladšími a spoléhat na to, že Bůh uslyší váš hlas, můžete si procvičit svou paměť a to, jak dobře umíte naslouchat Božímu slovu a nebo se pustíte do trochu kreativního zpracování nedělního žalmu. Ať si vyberete cokoliv, mějte krásnou neděli.


Aktivita pro děti 4 – 8 let
Hospodine, slyš můj hlas
Žalm 27

Potřebujeme: šátek pro každého, deky na skrýš, svíce.
Popis aktivity: „Žalm na dnešní neděli nám ukazuje, že život s Bohem je velké dobrodružství. Píše se v něm o nepříteli, o ukrývání v Božím stanu, o tom, že máme k Bohu volat o pomoc a že máme mít udatné srdce. Proto bychom si na to dnes mohli zahrát. 
Nejprve budeme potřebovat vyrobit jednoduchý stan nebo nějaký úkryt. Bude to Boží úkryt, kde budeme v bezpečí a žádný nepřítel tam za námi nebude moci.“
Postavíme jednoduchý úkryt třeba z deky.
„Každý z vás bude člověkem, který žije na zemi, a můžete se pohybovat pouze v této místnosti. Nesmíte se zastavit, stále musíte chodit. Mezi vámi se bude poslepu pohybovat nepřítel (tatínek nebo maminka – označíme ho tmavým šátkem), který vám chce sebrat radost a štěstí. Radost a štěstí bude představovat šátek, který budete držet v ruce. Jakmile se vás nepřítel dotkne, musíte se zastavit a šátek mu dát (on jej musí položit do Božího úkrytu.) Stáváte se smutnými, stojíte na místě a jediné, co můžete udělat je volat o pomoc k Hospodinu – „Hospodine“ nebo „Hospodine, slyš můj hlas.“ V tu chvíli se musí najít někdo z lidí, kdo vám přijde na pomoc a odvede vás do bezpečí Hospodinova úkrytu, kde si můžete znovu vzít svůj šátek. V úkrytu můžete být nejdéle deset sekund. Nepřítel vás může chytit také během vaší záchrany a může chytit také vašeho záchrance. Kdo vyhraje záleží jen na nás."
Modlitba
Sejdeme se u Božího stanu, zapálíme svíci.
„Pane, slyš náš hlas, když k tobě voláme. Schovej nás ve skrýši svého stanu, když se bojíme, když nám někdo ubližuje, když jsme smutní. Amen.“
Zakončíme modlitbou Otče náš.

Aktivita pro děti 9 – 12 let
Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách
Sk 1, 12 - 14


Potřebujeme: tužku a papír pro každého, Bible
Popis aktivity: „Dneska využijeme nedělní čtení trochu netradičně. Nebudeme mít katechezi, ale mám pro vás malý kvíz, díky kterému si trochu procvičíme svoji paměť. Nejprve vám text prvního čtení přečtu, vy budete dobře poslouchat a potom vám budu dávat různé otázky a vy budete psát odpovědi.“
Pomalu čteme celé čtení.
„Čtení ze Skutků apoštolů.
    Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty.
    A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.“
Dáváme dětem otázky a oni na ně odpovídají.
  1. Ve které knize Nového Zákona se o této události dozvídáme? (Skutky apoštolů)
  2. Co těsně předcházelo tomu, než se apoštolové vrátili do Jeruzaléma? (Ježíš byl vzat do nebe.)
  3. Jak se jmenuje hora, ze které se apoštolové vrátili? (Olivová)
  4. Jak je vzdálená tato hora od Jeruzaléma? (délku sobotní cesty)
  5. Byla místnost, ve které bydleli apoštolové v přízemí? (ne – hořejší místnost)
  6. Napiš co nejvíce učedníků, kteří v místnosti bydleli. (Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon a Juda)
  7. Modlila se tam s nimi také Maria? (ano)
Po dopsání kvíz společně vyhodnotíme. Můžeme si také připomenout událost, která této situaci předcházela – Nanebevstoupení Páně – církev jej slaví 40 dní po Kristově vzkříšení (letos ve čtvrtek 21.5.) Můžeme si o tom přečíst ze Skutků apoštolů (Sk 1, 4-11)

Aktivita pro děti 13 – 15 let
Hledejte mou tvář
Žalm 27


Potřebujeme: Bible, svíce, pastelky, kartičky s emocemi, obrys tváře 2x +  pro každého člena rodiny, ke stažení zde.
Popis aktivity: „Zajímalo by mě, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, která část lidského těla nám nejvíce vypovídá o tom, jak se druhý člověk cítí, co si myslí.“ (je to tvář)
„V tváři druhého člověka vyčteme nejvíce. Můžeme si to nyní vyzkoušet. Každý si vylosuje kartičku s nějakou emocí a zkusí nám ji předvést tím, jak se bude tvářit. My budeme hádat, o jakou emoci se jedná.“ Na kartičky napíšeme radost, smutek, zlost, strach, povýšenost, výsměch, lítost…
Po skončení této hry umístíme kartičky doprostřed, aby na ně všichni viděli, a položíme k nim dvě siluety hlavy.
„Teď bude vaším úkolem rozdělit tyto kartičky do dvou tváří. Jedna bude ta, do které se díváte rádi, a jedna bude ta tvář, do které byste se raději ani dívat nechtěli. Pokud některou kartičku nebudete umět umístit, nechejte ji uprostřed.“
Necháme děti kartičky umístit a povídáme si o tom, co, kam a proč dali.
„V osmém verši 27. žalmu se píše: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.“
„Jak si představujete Hospodinovu tvář? Co v ní všechno je? Které z těchto dvou tváří se bude podobat? Hledali byste ji, kdyby se podobala této tváři?“ Ukážeme na tvář se zápornými emocemi.
„Každý dostane jednu siluetu hlavy – tváře a vaším úkolem bude výtvarně ji zpracovat tak, aby pro vás byla Boží tváří, kterou chcete hledat, kterou chcete vidět. Zvolte barvy, které pro vás vyjadřují Boží tvář. Napište do tváře ty vlastnosti, emoce, pocity, které toužíte v Bohu spatřit.“
Pustíme křesťanskou hudbu a necháme děti tvořit.
Modlitba
„Pane, opakujeme si tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvou tvář hledáme. Toužíme v ní vidět…“ Každý vloží slova, která do své tváře napsal – milosrdenství, lásku, podporu, pomoc, naději…
Modlitbu zakončíme např. písní Hledám tvoji tvář, Pane můj.

pátek 15. května 2020

6. neděle velikonoční 17.5.

Blíží se 6. neděle velikonoční, která nám nabízí možnost vzájemného sdílení a také přemýšlení nad vírou a nad tím, jaké místo má Bůh v našem životě. A jak se vlastně projevuje jeho láska? A dokážu ji předávat dál? Přeji vám krásné chvíle s vašimi dětmi.
Aktivita pro děti 4 – 7 let
Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec
Jan 14, 15 - 21
Potřebujeme: Tato aktivita je trochu náročnější na přípravu. Potřebujeme krabice, které hezky olepíme a které se vejdou jedna do druhé. Na největší krabici napíšeme BŮH, do ní schováme menší krabici, na kterou napíšeme JEŽÍŠ a můžeme na ni nalepit také obrázek Ježíše pro děti, které neumí číst. Do této druhé krabice potřebujeme naskládat vedle sebe a na sebe tolik malých krabiček, kolik máme členů rodiny. Na každé krabičce bude jméno a případně fotka jednoho z nich. Do každé krabičky členů rodiny umístíme červené papírové srdíčko.
Popis aktivity:
„Dnes mám pro vás takovou zvláštní a vzácnou krabičku. Než ji ale začneme otevírat, na něco se vás zeptám. Co myslíte, má vás Bůh rád? Jak se to pozná? Jak nás může mít rád někdo, koho ani nevidíme?“ Necháme starší děti přemýšlet a odpovídat.
„Na téhle krabičce si dneska ukážeme, jakým způsobem nás Bůh miluje a jaká Boží láska vlastně je.
Z čeho můžeme poznat, že nás Bůh má rád? Můžeme to poznat třeba podle toho, že stvořil nádherný svět, který nám celý daroval, abychom v něm mohli žít.
Zahrajeme si teď takovou hru, ve které budeme hádat, co všechno pro nás Bůh stvořil. Jeden z nás si bude myslet nějakou věc, rostlinu nebo zvíře, kterou Bůh stvořil a my ostatní budeme dávat otázky, na které se dá odpovědět pouze ANO – NE. Budeme se ptát tak dlouho, až uhádneme, o jakou věc se jedná.“
Pokud máme úplně malé děti zůstaneme jen u hádanek, které jim dáváme. Např. je to zvíře, které štěká a hlídá náš dům apod.
Vždy když uhádneme nějakou věc, poděkujme Bohu, že ji z lásky k nám stvořil.
„Bůh stvořil z lásky k nám celý svět, ale ještě jednu věc pro nás udělal a byla to ta nejvíc nejkrásnější věc. Daroval nám totiž svého syna Ježíše.“
Otevřeme horní víko a vyndáme krabici, na které je napsáno JEŽÍŠ.
„Ježíš se narodil v Betlémě, chodil se svými učedníky mezi lidi, vyprávěl jim o Bohu a o tom, jak je má rád, uzdravoval nemocné, dělal zázraky a nakonec, jen a jen proto, aby nás zachránil, abychom mohli jednou za ním do nebe, jen a jen z lásky k nám, zemřel na kříži. Zemřel a Bůh ho třetího dne vzkřísil z mrtvých. A to všechno, protože miluje každého z nás.“
Během tohoto povídání můžeme listovat v dětské obrázkové Bibli a ukazovat události z Ježíšova života.
Otevřeme další víko a vyndáváme malé krabičky, na nichž má každý své jméno nebo fotografii.
Děti se určitě budou chtít podívat do svých krabiček, necháme je. V každé krabičce bude červené srdíčko.
„Záleží na každém z nás, jestli ta veliká Láska, která začala u Boha a přes Ježíše se dostala až ke každému z nás, bude pokračovat. Když budeme mít ve svém srdci Boží lásku, bude v nás přebývat Bůh i Ježíš a bude tam místo také pro každého člověka. A tak se pozná Boží láska. Boží láska totiž proudí dál a dál.“
Svou krabičku si může každý vzít a schovat. Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

Aktivita pro děti 8 – 11 let
Budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
Žalm 66
Potřebujeme: svíčky, Bible, (čaj pro všechny).
Popis aktivity:
Na místě, kde nám bude všem dobře, vytvoříme hezkou atmosféru. Zapálíme svíčky, položíme doprostřed otevřenou Bibli (žalm 66), můžeme si uvařit dobrý čaj.
„Když se dnes chceme dozvědět, jak to bylo ve Starém Zákoně, jak Bůh pomáhal Izraelitům a jaké mocné činy dělal, tak si otevřeme Bibli a všechno si tam hezky přečteme. Než se ale všechny tyto příběhy dostaly do Bible, předávali si je lidé ústně. Vyprávěli si je z generace na generaci, otcové svým synům a dědečkové svým vnukům. Možná seděli podobně jako my dnes kolem jednoho stolu, u zapálené lampy nebo svíce a děti žadonily, aby dědeček zase vypravoval. O tom, jak Bůh vyvedl jejich národ z Egypta, jak přešli suchou nohou moře, jak je zachránil před hladem, jak daroval praotci Mojžíšovi desatero a tak dále a tak dále. A když si to všechno znovu a znovu povyprávěli, chválili Pána v modlitbě za všechno, co pro ně dělá.“
Vezmeme do ruky Bibli a čteme pomalu žalm 66.
„Tak jako Bůh dělal zázraky a působil v životech Izraelitů, stejně tak působí i v našich životech. A byla by škoda, kdybychom na některé události zapomněli. Je důležité, abychom si je v naší rodině předávali z generace na generaci. Napadá vás nějaká událost v naší rodině, kdy jste cítili, že se o nás Bůh postaral nebo že dokonce udělal nějaký zázrak?“
Chvíli čekáme, jestli začnou vyprávět děti, pokud ne, máme připravené své příběhy, kdy Bůh působil v našich životech. Je to prostor pro sdílení toho, co pro naši rodinu Bůh vykonal, sdílení okamžiků, kdy jsme cítili Boží přítomnost v našich životech. Podle toho, jak je nám to přirozené a příjemné, můžeme jednotlivá svědectví proložit krátkou chválovou písní nebo jen slovy 66. žalmu. Píseň a modlitbu žalmu můžeme nechat také až na úplný závěr.
Modlitba
„Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Amen.“

Aktivita pro děti 12 – 15 let
Důvody naší naděje.
1Pt 3, 15 - 18
Potřebujeme: Bible, papíry pro každého, tužky pro každého.
Popis aktivity:
„Ve druhém nedělním čtení mě zaujala tato věta."
Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ 1Pt 3, 15
„Použijeme teď takovou speciální techniku, abychom si mohli každý odpovědět na důvod naší naděje, odpovědět na otázku Co pro mě znamená Bůh? Jaký je důvod mé naděje a víry v něj? Proč v něj věřím? Věřím v něj vůbec? Jaké místo má víra v mém životě?“
„Tato technika se jmenuje volné psaní a slouží k tomu, abychom zaznamenali proud svých myšlenek a vůbec u toho nepřemýšleli nad tím, jestli to, co píšeme, dává smysl, jestli je to napsané bez chyby, jestli myšlenky na sebe nějak navazují. Jediné, co je důležité, abychom celou dobu nepřestali psát. A to i ve chvíli, kdy nebudeme vědět, co dále psát. V tom případě klidně napište, nevím co psát nebo několikrát napište znovu poslední slovo a to tak dlouho, než vás zase napadne něco dalšího. Pokud vás myšlenky zavedou pryč od tématu, nevadí, pište všechno, co vás bude napadat. Nevracejte se k tomu, co jste napsali. Pište pořád dál a dál. Volné psaní je o tom, abychom nechali přes pero proudit na papír všechny své myšlenky a pocity a necenzurovali je, neopravovali. Všechno, co napíšu, je správně a patří to tam.
Pokud nebudete chtít, nemusíte nám svůj text vůbec číst. Bude zcela záležet na každém z nás, kdo se bude chtít o svůj text podělit. Budeme psát po dobu 15 minut.“
Rozdáme dětem papíry a tužky. Každý si najde místo, kde se mu bude dobře psát. Pokud máme mladší děti,můžeme čas zkrátit na 10 minut nebo se s nimi můžeme domluvit, že mohou přestat dříve, pokud už budou cítit únavu. Děti od 12 let by ale měly 15 minut zvládnout. Těsně před psaním znovu připomeneme téma, od kterého se v psaní odrazíme.
„Co pro mě znamená Bůh? Jaký je důvod mé naděje a víry v něj? Proč v něj věřím? Věřím v něj vůbec? Jaké místo má víra v mém životě?“
Jakmile dopíšeme, můžeme dát prostor, aby si každý svůj text sám přečetl. Můžeme se sdílet o tom, jak se nám psalo a kdo bude chtít, může nám text přečíst. Každý si může také v textu podtrhnout své myšlenky, které ho nějak zaujaly. 
Na závěr poděkujeme dětem za společné sdílení a vše zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

neděle 10. května 2020

5. neděle velikonoční 10.5.

Tentokráte se zpožděním, ale aspoň si můžete protáhnout neděli i do dalších dnů :-)
5. neděle velikonoční nám přináší náměty pro několik her, při kterých si můžeme užít spoustu legrace a také budeme trochu tvořit. Kéž jsme všichni živými kameny v Kristově chrámu, Ježíš naší cestou, pravdou a životem a Bible zdrojem inspirace a povzbuzení.

Aktivita pro děti 4 – 7 let
Staňte se živými kameny
1Pt 2,4-9
Potřebujeme: svíce, lepidlo, kameny různých tvarů vystřižené z papíru nebo lepenky (alespoň 30ks), jeden větší s nápisem JEŽÍŠ, na část kamenů napsat jména jednotlivých členů naší rodiny.
Popis aktivity: 
„Víte, z čeho se staví kostel? Co bychom mohli k takové stavbě potřebovat?“ (kameny, dřevo, sklo, okna, dveře…)
„My si dnes vyrobíme takový obraz kostela a použijeme k tomu kameny vystřižené z papíru. Ty kameny jsou schovány všude po celém našem domě a vy je musíte najít a přinést, protože také stavitelé si musejí nejprve připravit materiál, aby mohli začít stavět.“
Děti hledají kameny a nosí je na domluvené místo.
Pokud se aktivity účastní také starší děti, můžeme zvolit akčnější variantu, kdy jeden z rodičů představuje někoho, kdo si nepřeje, aby se stavěly nové kostely, a snaží se tedy kameny krást. Může se pohybovat poslepu po domě a chytat ty, kteří nosí kameny. Kdo je chycený, musí kámen odevzdat a teprve potom může pokračovat ve hře. Rodič pak kámen upustí na jiném místě.
„Nebylo to lehké, ale máme tady hezkou zásobu kamenů. Všimli jste si, že je na těch kamenech něco zvláštního? Na některých je totiž něco napsáno. Já vám to teď přečtu.“
Čteme jména členů rodiny a přečteme také větší kámen se jménem Ježíš.
„Co je na kamenech napsáno?“ (Jsou tam naše jména.)
„Bůh nám říká, že každý z nás může být jako takový kámen, ze kterého je postavený kostel. Čím více nás bude, tím krásnější a větší kostel postavíme. Ale když se začíná nějaká stavba, vybere se jeden, vzácný kámen, který se položí jako první do této nové stavby. Říká se mu Základní kámen. Co myslíte, který z těchto kamenů, který jsem četla je nejvzácnější a měli bychom jej použít jako základní kámen?“ Můžeme znovu číst jména a dovést děti k tomu, aby vybrali Ježíše J. Na velký výkres nebo balicí papír nalepíme kámen s nápisem Ježíš. 
„Položili jsme základní kámen a teď můžeme začít stavět. Tento kostel bude postavený z kamenů lidí, kteří věří v Pána Ježíše a chtějí být chrámem pro ty, kteří Ježíše teprve hledají. Bude nám k tomu stačit těch pár kamenů z naší rodiny nebo známe ještě další, kteří věří v Ježíše, a můžeme jejich jména napsat na další, prázdné kameny?“ Přemýšlíme a všechny ostatní kameny označíme jmény dalších věřících kamarádů našich dětí nebo širší rodiny.
„Kamenů máme opravdu dost, to je skvělé, že máme kolem sebe tolik lidí, kteří věří ve stejného Boha jako my. Můžeme se tedy pustit do stavby kostela.“ Společně stavíme kostel, až jsou všichni spokojení s výsledkem, můžeme kameny nalepit.

Modlitba
Zapálíme svíci a postavíme ji do obrazu kostela.
„Postavili jsme krásný kostel, chrám. Každý z nás má v něm své důležité místo. Každý z nás zodpovídá za to, jestli se lidé v našem chrámu budou cítit dobře a budou se do něj chtít vracet. Sami to nezvládneme, ale naštěstí máme dobrý a pevný základní kámen a i když my občas vypadneme nebo nebudeme úplně pevným kamenem, na Ježíše se můžeme opravdu spolehnout. Ten bude vždycky pevně na svém místě.“
Vezmeme pár prázdných kamenů, které jsme měli schované a položíme je vedle stavby kostela.
„Pane, prosíme Tě za nás, ale také za ty, kteří tě ještě nepoznali a v Tebe neuvěřili.“ Pokud máme někoho, koho děti znají, můžeme je jmenovat. „Kéž se jednou všichni staneme živými kameny Tvého chrámu. Amen.“

Aktivita pro děti 6 – 10 let
Já jsem cesta, pravda a život
Jan 14,1-12

Potřebujeme: dlouhý provaz, šátek, svíčka, Bible.
Popis aktivity: 
„Máte rádi bludiště? Ať už ta na papíru nebo ta opravdová, třeba postavená ze zrcadel, dřevěných stěn nebo živých plotů?“ (Můžeme vzpomínat, jestli jsme v nějakém takovém bludišti byli. Jaké to bylo najít v něm cestu. Pokud ne, můžeme naopak vytisknout nějaké složitější bludiště na papír a děti zkusí najít cestu.)
„Nejtěžší je vždycky první cesta bludištěm, když ještě nevíme vůbec kudy jít a cestu hledáme. Když jdeme podruhé, je to snazší, protože už cestu známe. Dnes mám pro vás připravenou takovou jednu cestu. Mohla by se stát bludištěm, protože půjdete poslepu, ale když se budete držet nataženého provázku, nezabloudíte a dojdete až do cíle. Je to jako cesta, kterou už šel někdo před vámi a ukazuje vám správný směr, abyste nezabloudili. Až dojdete na konec, tiše si sedněte a čekejte, než k vám přijdou také všichni ostatní.“
V domě nebo bytě připravíme cestu pomocí provázku, který přivazujeme k nábytku. Cesty se mohou křížit a je dobré, když cíl není od startu vidět. V cíli připravíme zapálenou svíci a otevřenou Bibli. Toto místo můžeme i hezky vyzdobit, představuje totiž nebe.
Děti se vydávají postupně na cestu se zavázanýma očima.
„Jak se vám šlo? Dařilo se vám držet provázku? Stalo se vám, že jste se ho pustili? Našli jste ho zase snadno?“
Modlitba
Pomalu přečteme dětem nedělení evangelium Jan 14,1-12.
„Pane, kéž uvěříme tomu, že jsi ta jediná cesta k životu, ke štěstí, k pokoji, k lásce, k pravdě…
a držíme se Tě jako před chvílí provázku při naší cestě. Amen.“
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

Aktivita pro děti 11 – 15 let
Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Žalm 33

Potřebujeme: balicí papír nebo větší karton, časopisy, pastelky, papíry, nůžky pro každého, lepidlo, arch s jednotlivými verši 33. žalmu v odkazu zde.
Popis aktivity: 
„Jsou různé způsoby, jak člověk může vyjádřit to, co pro něj znamená víra, co pro něj znamená život s Bohem. Někdo zpívá píseň, jiný složí báseň, malíř namaluje obraz. My dnes budeme rozjímat 33. žalm této neděle a zkusíme z jednotlivých veršů vytvořit koláž. Verše jsou zde rozstříhané na proužky a našim úkolem bude najít ke každému verši nějaký obrázek, který vystřihneme z časopisů. Pokud se nám nepodaří obrázky najít, můžeme si pomoci také domalováním obrázku nebo jakkoliv jinak. Až budeme mít všechny nebo většinu veršů připravených, začneme společně tvořit velkou koláž, kterou nalepíme na tento balicí papír (karton).“
Při tvoření můžeme pustit nějaké duchovní písně. Není potřeba najít obrázky ke všem veršům, pracujeme tak dlouho, dokud to děti baví. Jakmile je obraz hotový, uklidíme a vystavíme ho na vhodné místo, zapálíme k němu svíci.
„Vznikl obraz, naše společné dílo, které nám může pomoct v přemýšlení a rozjímání toho, co nám Bůh chce skrze žalm sdělit. Budeme se teď střídat ve čtení a každý z nás přečte verš, který ho zaujal. Po přečtení necháme chvíli ticha, abychom mohli nad veršem přemýšlet. Potom může číst další.“
Rozjímání zakončíme vhodnou písní.

pátek 1. května 2020

4. neděle velikonoční 3.5.

Na 4. neděli velikonoční budeme s nejmenšími poznávat Boha jako našeho pastýře, se staršími dětmi si připomeneme jejich křest a s těmi nejstaršími se ponoříme do četby Bible a nabídneme jim možnost, jak její texty rozjímat. Přeji vám krásný a milostí plný čas s vašimi dětmi.
Aktivita pro děti 4 - 7 let
Hospodin je můj pastýř
Žalm 23
Potřebujeme: Bible, svíčka, šablona na výrobu 2 oveček ke stažení zde, bílý tvrdý papír, nůžky, lepidlo, šedá pastelka, tenká černá fixa nebo pastelka, věci na výrobu krajiny pro ovečky (zelená látka, modrý pruh látky, stavebnice na přístřešek pro ovce, hůl pro pastýře nebo postavička pastýře,kamínky...)
Popis aktivity:
"Dnes vám dám hádanku. Budete hádat zvíře, které se často objevuje v příbězích Pána Ježíše. Můžete se mě ptát na různé otázky a já vám budu odpovídat pouze ANO nebo NE." (ovce)
Pokud máme mladší děti, můžeme je nechat hádat formou hádanky. Je to zvířátko, které má 4 nohy, žere trávu, z jeho srsti se vyrábí vlna...
"Dneska si takovou ovečku vyrobíme z papíru."
Připravíme si pro děti šablonku na výrobu ovečky a společně si každý svou ovečku vyrobíme. 
"Každý teď máme svou ovečku a musíme se o ni postarat. Víte, kdo se stará o ovečky?" (pastýř)
"Pojďme si říct, co musí takový pastýř dělat, aby byly ovečky spokojené a měly všechno, co potřebují."
Povídáme si, co všechno pastýř dělá a u toho to vytváříme z dostupných věcí, které můžeme mít předem připravené. Tento prostorový obraz připravíme nejlépe na místě, kde jej můžeme pár dnů nechat, abychom jej měli na očích.
"Vodí je na pastviny se šťavnatou trávou." (Položíme zelenou látku.)
"Vodí je k vodě, aby se mohly napít." (Vytvoříme z modré látky potok, můžeme kolem něj dát kamínky.)
"Má pro ně přístřešek, kde přečkají nepříznivé počasí a kam se mohou schovat v noci." (Vytvoříme z dřívek nebo stavebnice přístřešek.)
"Pastýř své ovečky také chrání před divokými šelmami a k tomu používá svou pastýřskou hůl." (Můžeme vložit do obrazu přiměřeně velkou hůl nebo postavičku pastýře s holí v ruce.)
Můžeme přidat další věci, které budou děti napadat. Když vše dokončíme, dáme do našeho obrazu také své ovečky.
"Ovečky mají svého pastýře, který se o ně stará, chrání je a dává jim všechno, co potřebují. My s tatínkem věříme, že takovým našim pastýřem, který se stará o nás, je Bůh. Chrání nás a dává nám všechno, co potřebujeme. Každý den mu za to děkujeme a když nás něco trápí, modlíme se k němu. Můžete to dělat také."
Zapálíme svíci, položíme ji do našeho obrazu a z Bible přečteme Žalm 23, 1-4.
Můžeme zazpívat píseň "Hospodin je můj pastýř."

Aktiviva pro děti 8 – 12 let
Každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista
Sk 2, 36 – 41
Potřebujeme: Věci ze křtu dětí (svíce, rouška, fotky), ubrus na přikrytí, Bible nejlépe pro každého,
Popis aktivity:
Připravím si tak, aby to nikdo neviděl, křestní roušky a případně křestní svíce dětí, pokud máme tak i nás rodičů, můžeme také přidat fotografie ze křtu. Vše přikryjeme nějakým hezkým ubrusem a položíme třeba na stůl, kolem kterého se setkáme nebo na zem.
„Když apoštolové přijali Ducha Svatého, šli mezi lidi a mluvili s nimi. Někteří lidé si uvědomovali svůj podíl viny na smrti Ježíše Krista a ptali se apoštolů, co teď mají dělat, jak se s tím mají vypořádat, jak se k tomu postavit, jak to napravit? Apoštol Petr jim dal jasný návod, který platil nejen pro ně, ale také pro každého z nás. Napadá vás, co by to mohlo být? Tady pod ubrusem jsou schovány důkazy, že jsme jeho radu uposlechli.“
Necháme děti hádat, ale neprozrazujeme, co je tam schováno.
„Přečteme si teď úryvek ze Skutků apoštolů, který se bude číst tuto neděli, a vy dávejte dobrý pozor, protože tam právě zazní Petrova výzva a dokonce se tam píše také o nás.“
Přečteme Sk 2, 36 – 41. Důraz klademe na verše 38 -39. Děti sledují text ve svých Biblích. Po přečtení klademe dětem otázky a ony mohou dohledávat odpovědi v textu.
„Co Petr odpověděl, když se ho Židé ptali, co mají dělat?“ (obrátit se a přijmout křest)
„Co jim ve křtu přislibuje?“ (odpuštění hříchů a dar Ducha svatého)
„A kdy se dozvídáme, že stejná odpověď na otázku „Co máme dělat?“ platí také pro každého z nás?“ (verš 39)
„A teď se dostáváme k tomu, co je tady pro vás schované. Tušíte už, co to je?“
Odkryjeme pomalu připravené předměty.
„Jsou to věci, které nám připomínají náš křest." Vyprávíme dětem o tom, proč a kdy jsme je nechali pokřtít, proč jsme jim vybrali jejich křestní jména, kdo jsou jejich kmotři, prohlížíme si jejich fotky, svíčky, roušky... Můžeme vyprávět také o sobě. Pokud nijak neslavíme výročí jejich křtu, můžeme společně vymyslet, jak bychom tyto dny chtěli slavit.
"Zakončíme toto naše povídání společnou modlitbou."
Modlitba
Podáme každému jeho svíci, kterou zapálíme nebo dáme do ruky roušku a pomodlíme se za ně.
"Děkujeme Ti Pane za to, že naše děti mohly přijmout křest a s ním všechna zaslíbení a milosti, které jsi jim přislíbil. Prosíme, aby v tebe uvěřili a tebe si zamilovali. Provázej je na jejich cestě životem. Amen"
Zakončíme společnou modlitbou Otče náš nebo Vyznáním víry.

Aktivita pro děti 12 – 15 let
K tomu jste přece povoláni
1Petr 2,20b-25
Potřebujeme: Bibli pro každého, kartičky, provázek, tužky, kříž.
Popis aktivity:
„Dnes budeme společně rozjímat 2. nedělní čtení z listu apoštola Petra.“
„Duchu Svatý přijď a provázej nás rozjímáním Božího Slova.“
„Nejprve budeme číst text společně pomalu a nahlas, potom si budeme číst text každý v duchu, klidně několikrát za sebou, a nahlas budeme vyslovovat verše nebo třeba jen slova, které nás nějak oslovily.“
Popsaným způsobem rozjímáme text.
„Jsme povoláni k následování Ježíše na cestě kříže. Každý z vás může napsat jeden nebo více veršů či slov, které vás zaujaly a které nás povzbuzují k následování Ježíše. Kartičky připevníme k našemu kříži, aby nám připomínaly naše povolání a také to, co pro nás Ježíš vykonal.“
Připevňujeme kartičky a můžeme zpívat vhodnou píseň. 
Modlitba
Vystřídáme se ve čtení kartiček, které jsme připevnili na kříž a zakončíme modlitbou Otče náš.

pátek 24. dubna 2020

3. neděle velikonoční 26.4.

V přípravě na 3. neděli velikonoční nebo přímo při jejím prožívání můžeme s nejmladšími dětmi zakusit, jaké to je, když nás někdo doprovází na naší cestě. Starší děti si vyzkoušejí, zda by mohli mluvit o Ježíši po vzoru apoštola Petra a nejstarší se mohou ponořit do slov Písma Svatého a nechat rozhořet svá srdce. Mějte krásnou neděli s dětmi.

Aktivita pro děti 4 – 8 let
Stezku života mi dáváš poznat
Žalm 16
Potřebujeme: Bible, svíce, šátek na zavázání očí.
Popis aktivity:
„Dnes pro vás mám takovou stezku, kterou si můžete zkusit projít.“
Připravíme pro děti opičí dráhu. Ideálně, kdyby museli pod něčím podlézt, ale také jít po nějaké užší lávce. Složitost přizpůsobíme věku dětí.
„Zkusíme si ji projít.“
Jdu první a ukazují způsob, jakým mají procházet.
„Teď si to ale ztížíme. Vaším úkolem bude projít tuto stezku se zavázanýma očima.“
Necháme jít děti postupně, pokud možno nezasahujeme.
„Jaké to bylo, šlo stezku projít? Jak jste se cítili? Šlo to stejně lehce jako předtím?“
„Do třetice vyzkoušíme, jak by se šlo poslepu, kdyby nás někdo vedl.“
Vystřídáme se po dvojicích, aby si to každý vyzkoušel.
„Jak se vám šlo tentokrát? Bylo to jednodušší?“
Možná dojdeme k závěru, že záleží na tom, jak kdo uměl toho druhého vést a také na tom, jak se kdo nechal vést.
Modlitba
Zapálíme svíci
„Někdy i v našem životě jdeme jakoby po takové těžké stezce a moc záleží, kým se necháme vést. Pro nás (rodiče) je tím nejlepším průvodcem Bůh a když budete chtít, může být i vaším průvodcem.
Přečteme z Bible úryvek z žalmu 16, 9-11

Aktivita pro děti 9 – 12 let
Pozorně vyslechněte mou řeč
Sk 2, 14.22 – 28

Potřebujeme: Bible, papíry s předtištěným textem najdete zde, tužky.
Popis aktivity:
„Když Ježíš odešel po svém zmrtvýchvstání do nebe, přijali jeho učedníci spolu s jeho matkou Marií Ducha Svatého a v jeho síle pak mluvili o Ježíši a hlásali víru v něj. Jednu z prvních takovýchto promluv apoštola Petra si budeme číst tuto neděli ve Skutcích apoštolů, a proto si ji i teď přečteme. Můžete si představit tu velkou spoustu lidí, před které se apoštol Petr postavil, aby jim vyprávěl o Ježíši.“
Nejlépe tatínek přečte úryvek ze Skutků apoštolů a snaží se text přednést se zapálením apoštola Petra, který právě přijal Dary Ducha Svatého :-) Sk 2, 22 – 24
„Toto je jen krátký úryvek z celého kázání apoštola Petra, ale pro naši potřebu nám stačí. Vaším úkolem totiž bude připravit si také takovou krátkou promluvu, pro obyvatele tohoto domu. Představte si, že byste nám chtěli povyprávět něco  o Ježíši a jeho životě, co vy považujete za důležité. Představte si, že chcete, abychom se o Ježíše začali zajímat, aby nás tato zajímavá osobnost zaujala. Co byste o něm řekli? Můžete zmínit nějaké zázraky, které udělal, můžete mluvit o závěru jeho života, ale můžete klidně mluvit také o tom, co udělal ve vašem životě. Dáme si čas 15 minut a vaším úkolem bude napsat kratičký proslov, který pak tomuto lidu přednesete.“
Můžeme dát dětem papír s předepsaným nebo předtištěným textem. Cílem je uvědomit si alespoň jednu událost z Ježíšova života, o které bych byl schopen něco říct. Pokud si děti nemohou vzpomenout, dáme jim k dispozici třeba dětskou Bibli.
Po uplynutí domluveného času si každý, kdo bude chtít, může stoupnout a přečíst slavnostně svou promluvu o Ježíši. 
Modlitba
Aktivitu zakončíme společnou modlitbou.
„Pane, Duchu Svatý, prosíme, dávej nám vhodná slova, když máme mluvit o tom, jaké mocné činy Ježíš dělal a dělá v našich životech. Amen.“

Aktivita pro děti 12 – 15 let
Což nám nehořelo srdce, když k nám mluvil?
Lk 24, 13-35

Potřebujeme: Bible (ideálně pro každého, ale není nutné), velké papírové srdce, tužku nebo tenkou fixu.
Popis aktivity:
„Už se vám někdy stalo, že jste někoho potkali a nemohli jste si vzpomenout, kde už jste ho viděli? Znáte ten pocit, že je vám jasné, že s tímto člověkem jste něco prožili, ale za nic na světě si nemůžete vzpomenout, co to bylo, kdy a kde? Často se nám to stává, když takového člověka potkáme na místě, kde bychom to nečekali nebo v dobu, kdy bychom to nečekali.
Něco podobného se stalo také Ježíšovým učedníkům po jeho zmrtvýchvstání. Potkali ho cestou do Emauz a vzhledem k tomu, že ho před pár dny pochovali do hrobu, určitě chápeme, že jim chvíli trvalo, než si vůbec přiznali, že ten, který s nimi mluví, je ten Ježíš, kterého tak dobře znali a se kterým už toho tolik prožili.“
„Společně si teď přečteme tento příběh z Lukášova evangelia a já se vás potom zeptám, podle čeho učedníci Ježíše nakonec poznali.“
Čteme si příběh z Bible, můžeme se s dětmi střídat ve čtení.
„Podle čeho učedníci Ježíše nakonec poznali?“ (Poznali ho podle lámání chleba a zpětně si uvědomili, že už když k nim promlouval, tušili, že je to někdo, pro koho jim hoří jejich srdce.)
„Boha, můžeme vnímat všude kolem sebe, ale v těchto dvou věcech jej můžeme poznávat nejvíce a nejintenzivněji. Když si lidé v životě neví rady, když neumějí poznat, kde je teď Bůh v jejich životech, jdou před Eucharistii a tam se ptají, naslouchají. A druhá možnost, na kterou se dnes zaměříme je ta, že otvírají Bibli, Boží Slovo a tam hledají odpovědi na své otázky.“
„Učedníci vzpomínají, že jim jejich srdce hořela, když slyšeli Ježíše mluvit. Mám tady pro vás velké papírové srdce a do něj můžeme společně psát různé úryvky z Bible, které nás zaujaly a pro které se naše srdce také rozhořelo.“
Můžeme se rozhodnout pro několik variant:
  1. Pokud máme Bibli nebo alespoň Nový Zákon pro každého člena rodiny, můžeme tuto aktivitu dělat hned a společně.
  2. Můžeme připravit Bibli a srdce na domluvené místo a kdokoliv bude chtít třeba během celého dne, může se tam jít ztišit a v Bibli hledat.
  3. Můžeme se na domluveném místě po určenou dobu střídat a v Bibli hledat. Tím zabráníme tomu, že by na to někdo během celého dne úplně zapomněl.
„V Bibli můžeme najít odpovědi na naše otázky, můžeme tam najít verše, které nás povzbudí, můžeme tam najít inspiraci, jak jiní lidé prožívali své radosti a trápení. Bible je Boží Slovo pro každého z nás a je dobré se v něm učit číst a poznávat v něm Boží Slovo pro mě. Proto si každý z vás může ve chvíli ticha otevřít Bibli na náhodném místě a číst si a jakmile narazíte na slovo nebo větu, která vás nějak osloví, rozhoří vaše srdce, napište ji na toto srdce z papíru. Kdo už to umí, může napsat také pomocí zkratek místo, kde tento verš v Bibli najdeme. Těchto veršů můžete vypsat několik z různých míst v Bibli."
Pokud je to pro děti těžké, můžeme jim to názorně předvést.
Modlitba:
„Duchu Svatý, přijď a ukazuj nám Slova v písmu, která rozhoří naše srdce, abychom Tě poznávali ve svém životě.“
Po aktivitě nebo kdykoliv to uznáme za vhodné, si můžeme o tomto čtení Písma popovídat a přečíst si, co koho zaujalo. Srdce si můžeme vystavit na vhodném místě.

pátek 17. dubna 2020

2. neděle velikonoční 19.4.

Blíží se 2. neděle velikonoční. S nejmladšími dětmi si budeme povídat o tom, kdo nám pomáhá překonávat strach, se staršími se proměníme ve starozákonní žalmisty a s nejstaršími vyrazíme k vrcholu nějaké pořádné hory a zamyslíme se nad tím, kde vlastně leží skutečný cíl našeho života.


Aktivita pro děti 4 - 8 let
Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!"
Jan 20, 19-31
Potřebujeme: Bible, svíce, dveře :-)
Popis aktivity:
"Znáte pohádku o neposlušných kůzlátkách?"
"Kdo přišel k domečku, když maminka koza odešla?"
"Také my, když se chceme cítit doma bezpečně, zamkneme dveře."
"Můžeme si vyzkoušet, jestli bychom poznali, že je za dveřmi někdo z naší rodiny. Zahrajeme si hru, kdy jeden z nás půjde za dveře a ostatní se budou střídat. Každý zaťuká na dveře a řekne: "Haló, to jsem já, poznáváš mě?" Hádající řekne jméno toho, jehož hlas uslyší."
Všichni se můžeme vystřídat.
"V neděli si budeme číst příběh z Bible, kde dveře hrají také důležitou roli. Nejprve si ale připomeneme události minulého týdne, kdy vojáci přibili Ježíše na kříž a ten zemřel. Jeho přátelé ho pak sundali z kříže a uložili do hrobu. Co asi jeho učedníci prožívali, jak jim bylo?"
(Byli smutní, báli se, nerozuměli tomu, byli zklamaní...)
"Víme taky to, že v neděli ráno běžely ženy ke hrobu a tělo Pána Ježíše tam nenašly a dokonce tvrdily, že ho potkaly. Také někteří učedníci se byli sami u hrobu přesvědčit. Všichni tušili, že se něco děje, ale pořád tomu moc nerozuměli a hlavně se báli. Báli se těch, kteří ukřižovali Ježíše. Co když budou chtít ublížit také jim? A proto se schovali v jednom domě a pořádně zamkli dveře, aby nikdo nemohl dovnitř.
A teď vám přečtu, co se stalo."
Zapálíme svíci, vezmeme Bibli a čteme Jan 20,19-21
"Pán Ježíš ukázal učedníkům, že s ním mohou překonat každý svůj strach. On totiž umí vejít do každého našeho strachu, a chce nám dát svůj pokoj. Takže když se budeme někdy bát, nebojme se říct: "Přijď ke mně Pane Ježíši."
Můžeme zakončit společnou modlitbou a prosbami, aby Ježíš přišel do našich strachů.
"Když se bojím jít k zubaři. Přijď ke mně Pane Ježíši.
Když se bojím jít sám do pokoje. Přijď ke mně Pane Ježíši.
Když se bojím..."
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní např. Pokoj vám.

Aktivita pro děti 9 - 12 let
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Žalm 118


Potřebujeme: Vytištěné listy s předepsanými úryvky žalmu - ke stažení zde, tužky na každé stanoviště, svíci ve skleničce, hudební nástroje.
Popis aktivity:
"Při každé mši svaté čteme nebo zpíváme nějaký žalm. Jsou to písně, kterými se lidé ve Starém zákoně modlili k Bohu. Jsou to modlitby, které Boha chválí a zpívá se v nich o jeho velikosti, lásce, dobrotě. My si dneska vyzkoušíme jaké to je být takovým žalmistou. Budeme se modlit 118. žalm ale zároveň jej trochu dotvoříme a přidáme do něj své prosby, chvály a díky."
Na různá místa v domě připravíme předtištěné listy žalmu a tužku k doplnění. Vždy jeden list A5 s původním textem a zadáním úkolu a druhý list A5 k doplňování. Ke každému místu dáme svíci ve skleničce a můžeme také pustit nějakou křesťanskou hudbu, worship apod.
"Budete mít za úkol procházet náš dům a najít všechna místa s úryvkem žalmu. Poznáte je podle toho, že je u nich umístěna svíčka. Na jednom listu bude předepsán původní žalm a na druhém najdete volné řádky, které můžete podle vzoru doplnit. Pokud byste si s některým doplňováním nevěděli rady, klidně se přijďte za někým poradit."
Jakmile bude většina hotová, sesbíráme doplněné žalmy, přeneseme také všechny hořící svíce a můžeme náš žalm společně přednést Bohu. Čteme vždy nejprve původní text a potom námi doplněné řádky. Tučně vytištěné verše opakujeme společně. Pokud je nám to blízké, můžeme zkusit žalm zpívat. Vymýšlíme si vlastní melodie, ve zpěvu se střídáme, hromadné odpovědi můžeme doprovázet hrou na Orffovy nástroje. 

Aktivita pro děti 10 - 15 let
Budete jásat, až dosáhnete cíle své cesty.
1Pt 1, 3 - 9


Potřebujeme: fotografii nějaké vysoké hory (není nutná), model hory z látky a kamenů, kartičku CÍL, START - s prostorem na dopsání, provázek na vyznačení cesty, malé kartičky a tužky, čajovou svíčku, Bible pro každého nebo nakopírovaný text 1Pt1,3-9
Popis aktivity
Připravíme si fotografii nějaké vysoké hory a vytvoříme také horu z látky a kamenů.
"Máme zde hodně vysokou horu. Možná osmitisícovku. Co je cílem člověka, který se vydá na takovouto horu?" 
(Dojít na vrchol.)
Na vrchol hory připevníme kartičku CÍL.
"Proč je dobré znát cíl, když se vydáváme na cestu?"
(Když známe cíl, víme i směr naší cesty. Cíl nás motivuje k tomu, abychom šli. Když známe cíl, můžeme se na cestu lépe připravit.)
Provázkem vyznačíme cestu, která vede k vrcholu. Může obejít celou horu kolem dokola.
"Co může horolezci na jeho výstupu na horu pomoct?" 
(příprava, dobrá výbava, průvodce, který zná cestu)
Pod horu připevníme kartičku START a k ní připíšeme to, co děti jmenují, co jim na cestě pomůže.
"Velice často je výstup na horu spojený s různými těžkostmi, které musí horolezci překonávat. Můžeme teď jmenovat různá nebezpečí a zkoušky, která mohou horolezce potkat." (zranění, omrzliny, hlad, málo kyslíku, vyčerpání...)
Píšeme je na malé kartičky, které umisťujeme na provázkovou cestu.
"Čím více překážek musejí horolezci překonat, tím větší hodnotu má dosažení jejich cíle a tím větší radost jistě prožívají."
"Proč tomu tak je? Co člověk získává, když překonává překážky? Proč jsou překážky v životě vlastně důležité?"
(Překonáváním překážek rosteme, posiluje se naše vůle, učí nás to si pomáhat, nespoléhat jen na sebe...)
"V nedělním čtení píše o podobné cestě také apoštol Petr. Je to cesta pro každého z nás a v mnohém se takovému výstupu na osmitisícovku může podobat."
"Pojďme si společně úryvek z jeho listu přečíst a pak v něm budeme hledat."
Dáme každému Bibli nebo vytištěný text z listu apoštola Petra.
"Bud' veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé.
Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.
A proto budete potom jásat, i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše."  1Pt 1, 3 - 9

"Najděte tu část, kde se píše o cíli naší cesty." (máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše)
"Najděte všechno, co nám může na této cestě pomáhat." (znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede)
"Kde se mluví o překážkách a proč jsou důležité." (i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni; Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte.)
"A teď najděte zmínku o tom, jaké to bude v cíli naší cesty." (Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.; Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.)
Modlitba
Zapálíme čajovou svíci a umístíme ji na vrchol hory.
"Pane, chceme Ti svěřit naše životní cesty. Kéž mají všechny jeden cíl, totiž spásu našich duší. Děkujeme Ti, že jsi nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním dal živou naději, že můžeme dojít věčného života. Ukazuj nám směr. Dávej nám sílu překonávat překážky a zkoušky. Pomoz nám, abychom z nich vyšli posilněni a očištěni. Kéž můžeme jednou všichni prožívat společnou radost ve Tvé blízkosti. Amen"
Zakončíme modlitbou Otče náš a písní (např. Mou cestu v rukou máš apod.)

pondělí 13. dubna 2020

Koledníci v době karantény 2020

Velikonoční pondělí je pro chlapskou část naší domácnosti důležitý den v roce. Jeden z nejdůležitějších vlastně. Je to pro nás intenzivní čas, když už v neděli jdeme na vrbové proutky, pleteme pomlázky, chystáme kostýmy, trasu a program. Jsme naplno spolu. Pondělí je pak prostor ke sdílení radosti, vzájemné návštěvě kamarádek a kreativitě. Holky nám dávají zpětnou vazbu - těší se na to, co "zase letos vymyslíme".

Tento rok je z důvodů omezení setkávání lidí vše jinak. A je nám to líto... Ale jsme kreativci a show must go on! Proto jsme se rozhodli, že holky překvapíme online verzí koledování:


Zjistili jsme, že naživo, bez holek - to prostě nejde :-) Zdravíme vás všechny v této době a opakujeme, že nám chybíte...

Přikládám vzpomínku na loňské Velikonoce...


středa 8. dubna 2020

Velikonoce s dětmi

Velikonoce jsou největší svátky našeho církevního roku. Vždycky jsem přemýšlela, jak je dětem přiblížit a jak dopomoci tomu, aby je milovaly. Naštěstí nabízejí spoustu příležitostí pro menší i větší rituály, které člověk v životě tolik potřebuje. U našich dětí jsou velmi oblíbené a nikdo z nás si už bez nich Velikonoce nedokáže představit. Většinu aktivit už jsem tady na blogu popisovala, ale některé jsou letošní novinkou a už se moc těším, až je vyzkoušíme.

Zelený čtvrtek

Jeden z vás mě zradí, ten, který  se mnou jí.
Mk 14, 18
Trochu těžký začátek dne, ale bohužel zradou to všechno začalo. Na snídani jíme Jidáše - sladké pečivo ve tvaru malého hada, který nám připomíná ďábelský Jidášův skutek, nebo uzlu, který připomíná, že Jidáš neunesl zlo, které způsobil a provazem svůj život ukončil. 


U snídaně si můžeme přečíst z Bible o tom, jak se Jidáš rozhodl Ježíše zradit (Mk 14, 10-11) Můžeme si povídat o přátelství, důvěře, o našich „malých“ zradách Ježíše.

Kde to všechno začalo?
Proč Ježíš slavil se svými učedníky Paschu? 
Ex 12, 1-8.11-14
Přečteme si čtení, povídáme si o něm a vysvětlíme si, že právě tento hod beránka, jak o něj čteme ve Starém zákoně, slavil také Ježíš se svými učedníky. 
Také my si označíme své dveře, aby bylo jasné, že v tomto domě bydlí lidé, kteří věří v Ježíše. Nebudeme je potírat krví :-), ale ozdobíme je třeba velikonočním věncem nebo dáme ke vchodu nádobu s větvičkami. K výzdobě můžeme přidat také cedulku s nějakým heslem, na kterém se všichni shodneme a které bude vyjadřovat, že se hlásíme k Ježíši. Způsob a míra záleží na každé rodině, aby to bylo pro všechny přijatelné. (např. Tento dům věří v Hospodina, Ježíš je náš král, Věříme v Lásku, Tady s námi bydlí Bůh, We love Jesus…)

Dále se zeptáme dětí, jestli postřehly, co všechno Izraelité před odchodem z Egypta měli mít připraveno k jídlu (hořké byliny, nekvašené chleby, beránka) Připravíme si na večer také tuto velikonoční večeři. Nasbíráme venku bylinky, (kopřivy, pampelišky, medvědí česnek) pokud rostou, nebo koupíme v obchodě. Můžeme smíchat se salátem. 


Z mouky a vody (můžeme přidat sůl a koření) připravíme tužší těsto, ze kterého na pánvi na sucho opékáme placky. 
Jako maso upečeme jehněčí nebo můžeme připravit rybu. Nachystáme také víno nebo vinný džus.


Připomínka poslední večeře
V podvečer si s dětmi připravíme připomínku poslední večeře. Pokud chceme, prostřeme si ji na zemi, jak tomu bylo v době Ježíše. Uděláme salát z bylin, které jsme nasbírali, upečeme nekvašené placky a upravíme jehněčí maso nebo rybu. Na prostřený „stůl“ nachystáme také víno nebo vinný džus, svíci a Bibli.
Jan 13,1-20
Před společnou večeří převyprávíme nebo přečteme z Bible, jak Ježíš umýval svým učedníkům nohy. Podle příkladu Pána Ježíše si také my navzájem prokážeme službu. Každému postupně umyjeme nohy a po té můžeme dotyčného také obejmout a říct mu, že ho máme rádi. 


Mk 14,22-25
Po připomínce umývání nohou si sedneme k prostřenému „stolu“ a nejlépe tatínek vypráví nebo čte, jak Pán Ježíš při poslední večeři vzal chléb, lámal ho a dával ho svým učedníkům. Tatínek to stejné dělá s upečenou chlebovou plackou a rozdává ji. Potom vypráví o tom, jak vzal Ježíš kalich s vínem a také ten nabídl svým učedníkům. Můžeme používat stejná slova, která říká kněz v kostele a děti je znají. Také víno nalije tatínek všem zúčastněným.


Potom už je čas společné večeře, která probíhá spontánně. Povídáme si třeba o všech těchto událostech Ježíšova života, které právě prožíváme. Židé si při této večeři povídali o tom, jak je Bůh vyvedl z Egypta a jak je chránil a pomáhal jim. I my si můžeme připomenout události naší rodiny, kdy jsme cítili Boží blízkost, kdy nám Bůh pomáhal. Nabízí se také možnost vzpomínat na to, jak jsme my rodiče a naše starší děti poprvé přijímali Eucharistii, jaké to bylo a co jsme u toho prožívali, protože Zelený čtvrtek je právě dnem, kdy Pán Ježíš Eucharistii ustanovil. 

Modlitba v Getsemane
Mk 14, 32-42
Během dne zajdeme nastříhat březové a jiné větve nebo menší stromy, kterými vyzdobíme náš dům. Budou nám připomínat Getsemanskou zahradu a po vzkříšení se promění ve stromy Velikonoční, které pak můžeme nazdobit.


Večer po setmění se sejdeme k modlitbě a přečteme si z Bible o Ježíšovi a učednících v Getsemanské zahradě. Modlitba může probíhat v případě příznivého počasí také venku na zahradě nebo u ohně. Zpíváme písně, povídáme si nebo se staršími dětmi rozjímáme text z Markova evangelia. Každý jej bude mít před sebou a může číst věty nebo slova, která na ně nějak působí, nějak je oslovila. Můžeme to proložit písněmi a nakonec si můžeme o textu společně povídat.
V případě, že to počasí dovolí, můžeme až teď večer péct na ohni hady (těsto obtočené kolem klacků – sladké kynuté nebo nekynuté), kteří nám budou připomínat blížící se Jidášovu zradu.


Velký pátek

Doprovázíme Ježíše na jeho křížové cestě
Na Velký pátek prožijeme s dětmi křížovou cestu doma nebo venku v přírodě. Pokud máme ve svém okolí křížovou cestu někde v přírodě, můžeme se tam vydat. 


Stejně tak se ale nabízí možnost vytvořit si svá zastavení v lese nebo na zahradě. Děti mohou rozmístit čísla zastavení nebo obrázky a vyrobíme si kříž, který poneseme. Můžeme si vybrat schválně cestu, která bude mít spoustu překážek a nebude jednoduchá. Pro jednotlivá zastavení použijeme texty, které máme doma nebo najdeme na internetu, ale stejně tak mohou děti děti samy povídat o tom, co Ježíš na jednotlivých zastaveních prožíval.


Po návratu z křížové cesty postavíme doma na vhodném místě z kamenů malou Golgotu. Na Golgotu umístíme kříž. 


Z kamenů postavíme poblíž Golgoty také hrob, do kterého schováme kousek srolovaného bílého plátna a před něj postavíme velký kámen. Místo můžeme doplnit vhodnými obrázky, trnovou korunou apod.


Bílá sobota
V tichosti u Ježíšova hrobu
Bílá sobota je čas rozjímání nad událostmi Velkého pátku. Vytvoříme vhodné místo v domě, kde bude např. celý den hořet svíce, umístíme tam Bibli (klasickou, ale i tu dětskou) a kdokoliv bude mít možnost na toto místo přijít a v tichosti tam rozjímat. Můžeme na toto rozjímání také vyhradit konkrétní čas a postupně se střídat. 

Modlitba s prožitkem pro starší děti
Na vhodném místě v domě, kde je klid, připravíme prostor pro tvůrčí modlitbu a rozjímání. Texty a bližší popis této aktivity najdete na odkazu zde. Členové rodiny se v místnosti střídají po jednom, aby měl každý své soukromí a svobodu prožitku a projevu. Je potřeba zdůraznit, že není cílem projít všechna stanoviště, ale vybrat si ta, která je zaujmou a která jim pomohou lépe prožít čas s Bohem.

Tušená radost
Bílá sobota pro nás může být také přípravou na oslavu Vzkříšení, které víme, že přijde, jakýmsi tušením blízké radosti. S dětmi chystáme velikonoční ozdoby (ale ještě je nevěšíme), pečeme velikonočního beránka apod.

Bílá sobota po setmění
Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění
Na Bílou sobotu po setmění si vyprávíme o tom, jak Ježíš vstal z mrtvých. Zpíváme Aleluja, zvoníme na zvonečky, pokud doma nějaké máme, a tatínek odvalí kámen hrobu, poskládá bílé plátno, zapálí svíci a všichni společně ozdobíme Golgotu i hrob květinami a zelenými větvičkami. 


Jak nás letos vyzvali naši biskupové, můžeme po setmění zapálit podle starého zvyku za okno svíci a vystavit Ježíšův obraz. Někdo třeba zapálí na zahradě slavnostní oheň, u kterého bude zpívat, tančit a radovat se.
Při vigilii Bíle soboty obnovujeme svůj křestní slib, proto také doma si s dětmi ukážeme naše křestní roušky, zapálíme si křestní svíce a pomodlíme se Vyznání víry, můžeme si prohlédnout fotografie ze křtu.


Neděle vzkříšení
Není tady, byl vzkříšen
Mt 28, 1-8
Čteme nebo vyprávíme si o ženách, které šly ráno ke hrobu a povídáme si o obrovské radosti, kterou musely prožívat. Neděle vzkříšení má být tou nejkrásnější, nejradostnější a nejslavnější nedělí v roce. Teprve tento den bychom měli zdobit náš dům velikonočními ozdobami. Teprve v neděli se stromy a větvičky, které doposud připomínaly Getsemanskou zahradu, promění v pravé Velikonoční stromy, které mají podpořit naši radost z Ježíšova vzkříšení.


Připravme si slavnostní oběd, jděme na výlet, zahrajme si společnou hru, zpívejme, tančeme, malujme, čtěme si, hezky se oblečme…dělejme to, co z tohoto dne udělá OPRAVDOVÝ SVÁTEK. A nezapomeňme za to všechno společně chválit Pána.
Také pod velikonočními stromy mohou děti najít malý dárek :-). Může to být třeba něco, co bude rozvíjet jejich víru (knížka, omalovánka…) nebo něco, co vás jako rodinu propojí (nová společenská hra apod.).

Mějte krásné a opravdu POŽEHNANÉ VELIKONOCE!